آکاایران: در چهار محال و بختیاری در مواقع خشکسالى که بارندگى دیر مى شود یک نفر آدم کوسه (بى ریش و سبیل) را انتخاب مى کنند و برایش ریش و سبیل مى گذارند.
یک کیسهٔ چرمى بزرگ را نیز روى سرش قرار مى دهند؛ لباس هاى گشادى به تنش مى کنند و کیسه اى را هم روى دوشش مى گذارند. سپس عدهٔ زیادى دور او را گرفته و با هم دسته جمعى به در خانه ها مى روند و شروع مى کنند به خواندن این شعر:
هـار هـار هارونـک   خدا بزن بارونک
سى او عیال دارون   خدا بزن بارونک
گندما که زیر خاکن   ز تشنئى هلاکـن
هـار هـار هارونـک   خدا بزن بارونک
آنگاه شخصى که به در خانه یا چادرش رفته اند، مقدارى آرد یا گندم به آن ها مى دهد، اما در ابتداى امر کمى آب روى سر آن ها مى ریزد.
به همین ترتیب این کار تا شب ادامه پیدا مى کند. بعد با آردهایى که بدست آورده اند نان مى پزند و در میان آن ها چوب کوچکى نیز پنهان مى کنند، آنگاه نان ها را تقسیم مى کنند که در حضور جمع خورده شود. کسى که چوب از نانش در بیاید او را مى گیرند و آنقدر مى زنند تا یک نفر بیاید و ضمانت کند و بگوید که مثلاً تا فلان روز باران مى بارد. اگر تا روز تعیین شده باران نبارد ضامن او را کتک مى زنند تا یک نفر دیگر بیاید و ضامن او شود. این کار تا آمدن باران ادامه دارد.

این مطلب را هم ببینید :  شهر برازجان

آکاایران: کل علی کوسه؛ دادخواهی برای باران در چهار محال و بختیاری

کل علی کوسه؛ دادخواهی برای باران در چهار محال و بختیاری  -آکاکل علی کوسه؛ دادخواهی برای باران در چهار محال و بختیاری  -آکا

منبع :