شماره تلفن: 0038222147
وب سایت:baba-bastani.com ایمیل:info@baba-bastani.com

آدرس: ایران – چهارمحال و بختیاری – شهر کرد بلوار آیت الله کااشانی، روبروی شیرینکام

فروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکافروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکا

فروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکافروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکا

فروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکافروشگاه بابا بستنی شهرکرد  -آکا

منبع :