شهرستان کلاله یکی از شهرستانهای ایران در استان گلستان است. شهر کلاله مرکز این شهرستان است.

شهرستان کلاله با چهار هزار و ‪ ۹۶۲‬کیلومتر مربع وسعت در شرق استان گلستان قرار دارد، در این شهرستان علاوه بر عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان، حدود ‪ ۱۶۰‬هزار نفر سکونت دارند که ترکیب جمعیتی آن را قوم فارس، ترکمن، سیستانی، بلوچ تشکیل می‌دهند.

بخش مرکزی شهرستان کلاله
دهستان آق سو
دهستان تمران
دهستان زاو کوه (مرکز: گوکجه، مرکز قبلی: پیش‌کمر)
دهستان کنگور
شهر: کلاله

بخش پیش‌کمر (مرکز: پیش‌کمر)
دهستان زاو ‌کوه
دهستان عرب‌داغ
در سال ۱۳۸۶ بخش مراوه‌تپه در شمال شهرستان کلاله به شهرستان ارتقاء یافت و از آن جدا شد. دهستان پیش‌کمر نیز در آن سال به بخش ارتقاء یافت.