دمق شهری است در استان همدان ایران. دمق مرکز بخش سردرود شهرستان رزن است.