شهرستان بندر جاسک از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است.

جمعیت
جمعیت شهرستان جاسک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ ، برابر با 78693 نفر بوده‌است

بخش‌ها
شهرستان بندر جاسک شامل ۲ بخش و ۸ دهستان به نامهای زیر است:
بخش مرکزی

دهستانها:
دهستان:
دهستان: جاسک
دهستان: کنگان
دهستان: گابریک

بشاگرد

دهستانها:
دهستان: سردشت
دهستان: چکدان
دهستان: گافروبارمون
دهستان: گوهران

بخش لیردف
دهستان: پى وشک
دهستان: سورک