آدرس:  شهرستان ایلام
مکان:  تفریـحی طبـیـعی
 

آبشار سرطاف یکی از جلوه های زیبای طبیعت در شهرستان ایلام استکه همواره بازدیدکنندگان بسیاری را از دور و نزدیک به کنار خود می خواند و اوقات مفرحی را برای آنان در نزد خود فراهم می کند.
آب این ابشار بسیار زلال و شفاف است....به صورتی که میتوانید ماهیان رنده در آب را مشاهده کنید.