آکاایران: آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد بلوار پیروزی، بین پیروزی ۷۹ و ۸۱

آکاایران: کافه قهوه تلخ مشهد

کافه قهوه تلخ مشهد  -آکاکافه قهوه تلخ مشهد  -آکا

منبع :