آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد میدان ملک آباد، بلوار شهید منتظری، بین منتظری ۳ و ۵

آکاایران: کافه نیمکت مشهد

کافه نیمکت مشهد  -آکاکافه نیمکت مشهد  -آکا

منبع :