شماره تلفن: 06153220722

آدرس: ایران – خوزستان – آبادان خیابان امیری، روبروی ورودی بازار کامپیوتری روز

آکاایران: نوتلا هاوس آبادان

نوتلا هاوس آبادان  -آکانوتلا هاوس آبادان  -آکا

نوتلا هاوس آبادان  -آکانوتلا هاوس آبادان  -آکا

نوتلا هاوس آبادان  -آکانوتلا هاوس آبادان  -آکا

منبع :