آدرس : خرم آباد ، خیابان انقلاب ، روبروی خیابان رازی
تلفن تماس :
06633201313

آکاایران: پیتزا باب اسفنجی خرم آباد

پیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکاپیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکا

پیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکاپیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکا

پیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکاپیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکا

پیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکاپیتزا باب اسفنجی خرم آباد  -آکا

منبع :