عکس: میدان نقش جهان اصفهان سال 56
  ایران قدیم: 
گردآوری ایران شناسی آکاایران