آکاایران: مسجدی است سه طبقه مربوط به سال 1135 (هـ .ق) می باشد این مسجد شامل مجموعه ای از آب انبار شبستان مهتابی و زیبایی است که از بناهای عصر صفویه است.

آکاایران: مسجد خسرو اردستان

مسجد خسرو اردستان  -آکامسجد خسرو اردستان  -آکا

مسجد خسرو اردستان  -آکامسجد خسرو اردستان  -آکا

منبع :