این سراب متشکل از یک تالا‌ب یا دریاچه‌ای زیباست که آب آن از چشمه های جوشان و قنوات جاری در منطقه هفته و عمارت تامین می‌شود که از نظر زیست محیطی , گردشگری تثبیت رودخانه منطقه چرا, حفظ اکوسیستم جانوری و گیاهی و تعدیل آب و هوا و رطوبت منطقه نقش مهمی دارد.

این سراب یکی از زیستگاههای مناسب پرندگان مهاجر و بومی مانند اردک و غاز است و برای پرورش آبزیان ظرفیت زیادی دارد.

 

آب دریاچه عمارت علا‌وه بر خلق محیطی مفرح و تفرجگاهی پس از عبور از مرکز روستا به اراضی کشاورزی روستاهای پایین دست روان می شود و برای توسعه و تولید محصولا‌ت مختلف کشاورزی بسیار حائز اهمیت است .