آکاایران: این غار در کوه سوراخ گاو و در شمال غربی روستای خورهه واقع شده است که از غارهای تاریخی منطقه محسوب می شود و داستان های تاریخی در مورد آن نزد مردم منطقه بسیار است.ذاین غار در شمال غربی روستانی خورهه، در کوه «سوراخ گاو» واقع شده است و از غارهای تاریخی این منطقه محسوب می شود. دربارة این غار داستان های زیادی نقل می شود که از جملة آن ها هجوم عشایر لر برای غارت این منطقه بوده است.
گویا مردم منطقه برای مصون ماندن از این غارتگر ی ها، اشیاء ارزشمند خود را در این غار پنهان می کرده اند. در انتهای این غار چشمه ای کم آب و در قسمت های مختلف آن نیز شکاف های متعددی وجود دارد که به زحمت می توان از آن ها عبور کرد.

آکاایران: غار سوراخ گاو

منبع :