عید نوروز یکی از اعیاد بزرگ ایرانیان می باشد. این عید پایان فصل سرد زمستان و شروع فصل دل انگیز بهار است. با عید نوروز سال نوین آغاز می شود و مردم زندگی سرشار از امیدی را آغاز می کنند. مردم شهر های مختلف کشورمان ایران آداب و رسوم نوروزی مختص به خود را دارند. در این عید بین همه مردم رسم است که سفره هفت سین پهن می کنند و هفت چیز که با حرف سین شروع شود روی این سفره قرار داده می شود. برای آشنایی با آداب و رسوم نوروزی مردم در شهر کرمان با آکاایران همراه باشید.

آداب و رسوم نوروزی در شهر کرمان

یکی از رسوم مردم کرمان در نوروز پختن سمنو است.
خ‍ی‍ر ات ک‍ردن ش‍ی‍ری‍ن‍‍ی ، غ‍ذ ا و م‍ی‍وه ب‍ر م‍ز ار م‍ردگ‍‍ان در
روز پ‍ن‍ج‍ش‍ن‍ب‍ه آخ‍ر س‍‍ال ک‍ه ب‍ه آن ع‍ی‍د م‍رده ه‍‍ا م‍‍ی گ‍وی‍ن‍د از دی‍گ‍ر آی‍ی‍ن ه‍‍ا ی ق‍دی‍م‍‍ی ن‍وروز در اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان اس‍ت .

آکاایران: آداب و رسوم نوروزی | مطلبی در رابطه با آداب و رسوم نوروزی در کرمان

آداب و رسوم نوروزی کرمان و طبخ سمنو

م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان از ق‍دی‍م ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال س‍ف‍ره پ‍‍ه‍ن م‍‍ی ک‍ردن‍د و ه‍ر چ‍ه در م‍ن‍زل د اش‍ت‍ن‍د از
ک‍م‍‍اچ ، ن‍‍ان و س‍ب‍ز ی گ‍رف‍ت‍ه ت‍‍ا ش‍ی‍ری‍ن‍‍ی و آج‍ی‍ل و ت‍خ‍م م‍ر غ رن‍گ ش‍ده ب‍ر س‍ر س‍ف‍ره ق‍ر ار م‍‍ی د ادن‍د و
ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ت‍خ‍م م‍ر غ رن‍گ‍‍ی رو ی آی‍ن‍ه ت‍ک‍‍ان م‍‍ی خ‍ورد.

در گ‍ذش‍ت‍ه در ب‍رخ‍‍ی از ن‍ق‍‍اط اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان م‍ردم ب‍‍اور د اش‍ت‍ن‍د ک‍ه زم‍‍ان ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ت‍م‍‍ام آب ه‍‍ا ی ج‍‍ار ی ب‍ر ا ی ی‍ک
ل‍ح‍ظه م‍‍ی ای‍س‍ت‍ن‍د و اص‍طلاح‍‍ا ب‍ه آن “خ‍و اب آب ” م‍‍ی گ‍ف‍ت‍ن‍د.

در ب‍رخ‍‍ی از ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا م‍‍ان‍ن‍د س‍ی‍رج‍‍ان م‍وق‍‍ع ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال اق‍د ام ب‍ه رش‍ت‍ه ب‍ر ی و پ‍خ‍ت‍ن آش ب‍‍ا آن م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د و
ب‍‍اور د ارن‍د ک‍ه ب‍‍ا ای‍ن ک‍‍ار س‍ررش‍ت‍ه زن‍دگ‍‍ی ت‍‍ا آخ‍ر س‍‍ال ب‍ه دس‍ت‍ش‍‍ان خ‍و ا ه‍د ب‍ود.

آشنایی با آداب و رسوم نوروزی مردم کرمان

در ق‍دی‍م ک‍س‍‍ان‍‍ی ک‍ه ب‍‍ا س‍و اد و ی‍‍ا در اص‍طلاح ع‍‍ام‍ی‍‍ان‍ه م‍لا ب‍ودن‍د ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ق‍ر آن م‍‍ی خ‍و ان‍دن‍د
و س‍ک‍ه ا ی ب‍ه ع‍ن‍و ان ب‍رک‍ت ب‍ه ب‍ق‍ی‍ه م‍‍ی د ادن‍د.در ب‍‍ع‍ض‍‍ی از م‍ن‍‍اطق اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان د ع‍‍ا ی م‍خ‍ص‍وص ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ر ا
ب‍‍ا ز ع‍ف‍ر ان و گ‍لاب ب‍ر ب‍دن‍ه ی‍ک ک‍‍اس‍ه چ‍ی‍ن‍‍ی م‍‍ی ن‍وی‍س‍ن‍د س‍پ‍س از آن ش‍رب‍ت درس‍ت م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د و ب‍ر ا ی
س‍لام‍ت‍‍ی ا ع‍ض‍‍ا ی خ‍‍ان‍و اده در طول س‍‍ال ه‍م‍گ‍‍ی از آن م‍‍ی ن‍وش‍ن‍د.

در دی‍د و ب‍‍ازدی‍د ه‍‍ا ی ع‍ی‍د م‍ردم ای‍ن اس‍ت‍‍ان س‍‍ع‍‍ی م‍‍ی
ک‍ن‍ن‍د اب‍ت‍د ا ب‍ه دی‍دن خ‍‍ان‍و اده ه‍‍ا ی ع‍ز اد ار و ک‍س‍‍ان‍‍ی ک‍ه ب‍ه ت‍‍ازگ‍‍ی ع‍زی‍ز ی ر ا از دس‍ت د اده ان‍د ب‍رون‍د.
اگ‍ر از زم‍‍ان ع‍ز اد ار ی ای‍ن خ‍‍ان‍و اده ه‍‍ا م‍دت زی‍‍اد ی گ‍ذش‍ت‍ه ب‍‍اش‍د اق‍د ام ب‍ه ع‍وض ک‍ردن ل‍ب‍‍اس ه‍‍ا ی م‍ش‍ک‍‍ی اف‍ر اد خ‍‍ان‍و اده ب‍ه
وس‍ی‍ل‍ه ل‍ب‍‍اس‍‍ه‍‍ا ی ا ه‍د ای‍‍ی خ‍ود م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د.

آداب و رسوم نوروزی | مطلبی در رابطه با آداب و رسوم نوروزی در کرمانآداب و رسوم نوروزی | مطلبی در رابطه با آداب و رسوم نوروزی در کرمان

آداب و رسوم نوروزی مردم کرمان

ع‍ی‍د دی‍دن‍‍ی ک‍وچ‍ک‍ت‍ر ه‍‍ا از ب‍زرگ‍‍ان ف‍‍ام‍ی‍ل و ه‍دی‍ه د ادن ب‍زرگ‍‍ان ب‍ه ب‍چ‍ه ه‍‍ا ر ا
از دی‍گ‍ر آد اب م‍رس‍وم ع‍ی‍د ن‍وروز در اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان است.در ب‍رخ‍‍ی ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا از ج‍م‍ل‍ه ش‍‍ه‍ر ب‍‍اب‍ک ، س‍ی‍رج‍‍ان و ب‍م م‍ردم
ش‍ن‍ب‍ه اول س‍‍ال ب‍ه گ‍ردش و ت‍ف‍ری‍ح م‍‍ی رون‍د و اق‍د ام ب‍ه پ‍خ‍ت‍ن آش م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د.

ب‍س‍ی‍‍ار ی از م‍ردم ک‍رم‍‍ان ق‍ب‍ل از ع‍ی‍د ب‍ه ت‍‍ع‍د اد اف‍ر اد خ‍‍ان‍و اده و ب‍‍ع‍ض‍‍ی دی‍گ‍ر ی‍ک ظرف س‍ب‍زه درس‍ت م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د.

در ق‍دی‍م م‍ردم روز ق‍ب‍ل از ع‍ی‍د ت‍ک‍ه ا ی س‍ب‍زه از ب‍‍ا غ‍‍ه‍‍ا ی‍‍ا ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍‍ه‍‍ا م‍‍ی آوردن‍د و آن ر ا ب‍‍ا
گ‍ِل ب‍‍الا ی س‍ر در م‍ن‍زل‍ش‍‍ان م‍‍ی چ‍س‍ب‍‍ان‍دن‍د و ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه ب‍ر ا ی ش‍گ‍ون و خ‍وش ی‍م‍ن‍‍ی روز اول
س‍‍ال چ‍ش‍م‍ش‍‍ان ب‍ه س‍ب‍زه ب‍ی‍ف‍ت‍د.

آداب و رسوم نوروزی مردم کرمان در روز سیزده بدر

گ‍ره زدن س‍ب‍زه در سیزده بدر از آی‍ی‍ن ه‍‍ا ی س‍ن‍ت‍‍ی م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان است
در روز
۱۳ ف‍روردی‍ن ن‍ی‍ز س‍ب‍زه ه‍‍ا ر ا ب‍ه خ‍‍ارج از خ‍‍ان‍ه م‍‍ی ب‍رن‍د و ب‍ر ا ی رف‍‍ع ب‍لا در آب رو ان ی‍‍ا س‍ر
چ‍‍ه‍‍ار ک‍وچ‍ه م‍‍ی ری‍زن‍د.

م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان از ق‍دی‍م روز ۱۳ ف‍روردی‍ن ر ا ن‍ح‍س م‍‍ی ش‍م‍ردن‍د و ب‍ر ا ی رف‍‍ع ن‍ح‍وس‍ت آن ب‍ه د ام‍‍ان ک‍وه
و دش‍ت پ‍ن‍‍اه م‍‍ی ب‍ردن‍د.

 

ع‍ده ا ی ح‍ت‍‍ی ت‍‍ا ۱۳ ف‍روردی‍ن ب‍ه م‍س‍‍اف‍رت ن‍م‍‍ی رف‍ت‍ن‍د و ب‍‍اور د اش‍ت‍ن‍د ک‍ه س‍ی‍زده گ‍ی‍ر م‍‍ی ش‍ون‍د.
در ح‍‍ال ح‍‍اض‍ر ای‍ن ب‍‍اور ه‍‍ا ب‍س‍ی‍‍ار ک‍م‍رن‍گ ش‍ده و م‍ردم دی‍گ‍ر ب‍س‍ی‍‍ار ی از آن‍‍ه‍‍ا ر ا از دس‍ت د اده ان‍د.

در ق‍دی‍م م‍ردم ک‍رم‍‍ان س‍‍ال‍‍ی ی‍ک ب‍‍ار پ‍ل‍و م‍‍ی خ‍وردن‍د و ب‍ه ه‍م‍ی‍ن دل‍ی‍ل آن ی‍ک ب‍‍ار ر ا ب‍ه ش‍ب ع‍ی‍د
اخ‍ت‍ص‍‍اص م‍‍ی د ادن‍د.آن‍‍ه‍‍ا ع‍ق‍ی‍ده د اش‍ت‍ن‍د ه‍رک‍س ش‍ب ع‍ی‍د ب‍‍ای‍د ح‍ت‍م‍‍ا در م‍ن‍زل خ‍ودش ب‍س‍ر ب‍ب‍رد و ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د
ک‍ه اگ‍ر در م‍وق‍‍ع س‍‍ال ت‍ح‍وی‍ل در خ‍‍ان‍ه خ‍ودش‍‍ان ن‍ب‍‍اش‍ن‍د ت‍‍ا آخ‍ر س‍‍ال م‍رت‍ب‍‍ا ای‍ن طرف و آن طرف خ‍و ا ه‍ن‍د
ب‍ود .

گ‍ره زدن س‍ب‍زه از آی‍ی‍ن ه‍‍ا ی س‍ن‍ت‍‍ی م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان است ب‍رخ‍‍ی ه‍ن‍گ‍‍ام گ‍ره زدن س‍ب‍زه ای‍ن ش‍‍ع‍ر ر ا م‍‍ی خ‍و ان‍دن‍د
“س‍ی‍زده ب‍ه در ۱۴ ب‍ه ت‍و از ای‍ن ک‍ت‍و ب‍ه اون ک‍ت‍و درد و ب‍لام ت‍و ی ک‍ت‍و” و م‍ن‍ظورش‍‍ان از
ک‍ت‍و س‍ور اخ‍‍ی ک‍ه ب‍ی‍ن گ‍ره ه‍‍ا ب‍وج‍ود م‍‍ی آم‍د، ب‍ود.

دخ‍ت‍ر ه‍‍ا ی دم ب‍خ‍ت ن‍ی‍ز ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام س‍ب‍زه گ‍ره زدن از رو ی ش‍ی‍طن‍ت
و ب‍ر ا ی ش‍گ‍ون می گ‍ف‍ت‍ن‍د: ام‍س‍‍ال اوم‍دم ک‍ل‍ی‍ت‍و (م‍ق‍ن‍‍ع‍ه) ب‍ه س‍ر، س‍‍ال دی‍گ‍ه ب‍چ‍ه ب‍‍غ‍ل ، خ‍ون‍ه ش‍و ه‍ر.ب‍رخ‍‍ی از ش‍‍ه‍ر ب‍‍اب‍ک‍‍ی ه‍‍ا
روز ۱۳ ب‍در ۱۴ س‍ن‍گ ج‍م‍‍ع م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د و در س‍ور اخ‍‍ی ق‍ر ار م‍‍ی د ه‍ن‍د س‍پ‍س در آن ر ا م‍‍ی ب‍ن‍دن‍د و ب‍‍اور د ارن‍د
ب‍‍ا ای‍ن ک‍‍ار ت‍م‍‍ام‍‍ی ب‍لا ه‍‍ا از آن‍‍ه‍‍ا دور م‍‍ی ش‍ود.

خوب است بدانید : آداب و رسوم نوروزی ایرانیان

جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه برابری اعتدال بهاری آغاز می شود؛ لحظه ای که خورشید در سیر ظاهری خود در ابتدای برج حمل از استوای زمین گذشته و به شمال آسمان میل می کند. در گاهشماری هجری خورشیدی، لحظه تحویل سال، تعیین کننده نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین است.

طبق نظر تاریخ شناسان عید نوروز از زمان کوروش بزرگ یعنی حدود ۵۳۸ سال قبل از میلاد مسیح همگانی و به عنوان عید ملی شناخته شده است. جشن نوروز نه فقط در ایران و افغانستان بلکه در اکثر کشور های آسیای میانه همچون تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و … برگزار می شود.

مردم ایران برای عید نوروز آداب و رسوم خاصی دارند که مهم ترین آن چیدن سفره هفت سین و جمع شدن اعضای خانواده با لباس هایی نو در لحظه تحویل سال به دور سفره هفت سین است. با خوانده شدن دعای تحویل سال اعضای خانواده سال نوین را به هم تبریک می گویند و بزرگتر های خانواده به کوچکتر ها عیدی می دهند؛ لحظه تحویل سال مادر اسپند دود می کند، یکی از بچه ها شمع روشن می کند، پدر قرآن می خواند و …که البته پشت هر کدام از این ها فلسفه ای وجود دارد.

آداب و رسوم نوروزی | مطلبی در رابطه با آداب و رسوم نوروزی در کرمانآداب و رسوم نوروزی | مطلبی در رابطه با آداب و رسوم نوروزی در کرمان

آداب و رسوم نوروزی کرمان

مادر اسپند دود می کند برای دوری از زخم چشم حسود. با روشن کردن شمع بر روشنایی خانه و زندگی تاکید می شود و از افراد بزرگ خانواده می خواهند تا در سال نو، خانه آن ها را با شمع وجود پدر و مادر نورانی کنند؛ قرآن خوانده می شود تا در آغاز سال نو دل ها به سوی خداوند بزرگ سوق داده شود و از صاحب قرآن خواسته شود که در این سال نوین نیز یار و مددکار اهل خانه باشد.

آداب و رسوم نوروزی مردم ایران

حضور ثابت و گسترده قرآن نه فقط در سفر عید بلکه در تمام آداب اجتماعی نوروز نشان از توجه مردم ایران زمین به قرآن دارد و قرائت قرآن و بوسیدن آن در ساعات تحویل سال از جمله آداب تحویل سال است.

بر روی سفره هفت سین سکه که نشان از خیر و برکت و رفاه و آب نشان از روشنایی و گشایش کار و ماهی قرمز نشان از شگون دارد، گذاشته می شود. آیینه را هم که نشان از رفع کدورت و یکرنگی دارد در بالای سفره قرار می دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان

.

منبع : niksalehi.com