آدرس: ایران – سمنان – سمنان بزرگراه قدس، جنب دانشگاه آزاد سمنان

منبع :