آدرس: ایران – سیستان و بلوچستان – زاهدان خیابان بزرگمهر ۲

کافه زمستون زاهدان  -آکاکافه زمستون زاهدان  -آکا

منبع :