آکاایران: در قدیم مردم مناطق روستایی یزد گاهی در کنار مزارعشان خانه های کوچکی از کلوخ می ساختند و با سوزاندن هیزم در آن تا حد زغال شدن هیزم و سفید شدن کلوخ بر اثر آتش، چغندر یا شلغم یا سیب زمینی را در آن ریخته و بعد روی کلوخ را می کوبیدند، تا مدت زمان خاصی لابلای خاک گرم و زغال پخته شوند.

آکاایران: لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد

لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد  -آکالبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد  -آکا
لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد  -آکالبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد  -آکا

منبع :